دکتر رضا باقری

دکتر رضا باقری بعد از اتمام دوره های تخصصی و بعد از گذراندن یک دوره 4 ماهه در دانشگاه UCLA آمریکا، مرکز تحقیقات پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد را احداث و تحت نظارت ایشان با کمک تیم مربوطه تا کنون 30 پیوند قلب و 3 پیوند ریه در مرکز مذبور انجام شده است.
در ضمن تحت نظارت آقای دکتر رضا باقری، مرکز تحقیقات پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز شروع به فعالیت کرده که مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد.

تقدیر از آقای دکتر رضا باقری ، رئیس تیم پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت انجام موفقیت آمیز پیوند ریه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( جشنواره نفس)

 
 
 

 

خدمات تخصصی و فوق تخصصی

 

عضویت در انجمن های داخلی و بین المللی

پرسش ها