افتخاررات

افتخارات

1) رتبه دوم بورد فوق تخصصی جراحی توراکس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

2) پژوهشگر برتر سال 87 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
3) پژوهشگر برتر سال 92 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
4) پژوهشگر برتر سال 93 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5) انجام اولین جراحی  پلوروپنومونکتومی (pleural pneumonectomy) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6) انجام اولین جراحی تایمکتومی توراکوسکوپیک در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

7) انجام اولین جراحی VATS آزوفاژکتومی در کشور

8) انجام اولین جراحی پیوند دو ریه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 
 
 
تعداد بازدید : 240
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۲۶
منبع :