شرکت در کنگره

آقای دکتر در  26 کنگره داخلی و  22  کنگره خارجی جهت ارائه سخنرانی شرکت نموده اند.

    

       

         

 

تعداد بازدید : 268
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۲۴
منبع :